Journal archive for Google Scholar Robot!

Modern Care Journal

مراقبتهای نوینVolume 12, Number 3 (2015-12)


Prevalence of Overweight and Obesity Among Primary School Children in Iran From 2001-2013: A Systematic Review
شیوع اضافه وزن و چاقی در کودکان دبستانی ایران در دهه ی اخیر (1380 تا 1392 )-یک مقاله مروری سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cancer Patients’ Perceptions of Family Psychological Support: A Qualitative Study
درک بیماران مبتلا به سرطان از حمایت روانی خانواده: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Predictive Role of Resilience and Psychological Hardiness in Marital Conflicts of Nurses Working in Educational Hospitals in Birjand
بررسی نقش پیش بینی کنندگی تاب آوری و سخت رویی روانشناختیدر تعارضات زناشویی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهرستان بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Postoperative Active Warming of Patient after Coronary Artery Bypass Graft Surgery on Hemorrhage and Blood Transfusion
بررسی تأثیر گرم نمودن فعال بیمار بعد از جراحی پیوند عروق کرونر بر میزان خونریزی و ترانسفوزیون خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Training Based on Orem’s Model on Knowledge, Attitude and Self-efficacy of Mothers in Preventing Domestic Accidents
تاثیر آموزش به دو روش داستان گویی و سخنرانی برمبنای تئوری اورم بر آگاهی، نگرش و خودکارآمدی مادران کودکان1 تا 59 ماهه در زمینه پیشگیری از حوادث خانگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Matrica and Chlorhexidine on the Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia
مقایسه دو داروی ماتریکا و کلرهگزیدین در پیشگیری از پنومونی مرتبط با ونتیلاتور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Effect of Non-industrial Yogurt on Salmonella and Shigella
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship Between Personality Traits and Job Satisfaction Among Nurses Working in Hospitals Affiliated to Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با خشنودی شغلی در پرستاران بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2015-12)


Comparing liver enzymes variations and hepatitis B risk factors among military and civilian chronic carriers of hepatitis B
بررسی مقایسه ای عوامل خطر هپاتیت B و تغییرات سطح آنزیم های کبدی در دو گروه افراد نظامی و غیرنظامی در یک دوره 10 ساله در مراجعین به کلینیک هپاتیت در بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Relationship Between Peer Attachment and Coping Styles Among Adolescents
ارتباط دلبستگی به همسالان با روش‌های مقابله با مشکلات در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Organizational Commitment With Mental Health Among Employees of Birjand University of Medical Sciences
رابطه تعهد سازمانی و ابعاد آن با سلامت روان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Impacts of Computer-Assisted Multimedia Education and Traditional Method on Clinical Parameters of Patients Receiving Hemodialysis
مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر یک نرم‌افزار چند رسانه‌ای و شیوه رایج بر شاخص‌های بالینی و سرم خونی بیماران تحت درمان با همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Nurses’ Knowledge and Self-efficacy Regarding the Principles of Infection Control in the Operating Room
بررسی دانش و خودکارآمدی پرستاران در ارتباط با اصول کنترل عفونت در اتاق عمل بیمارستان‌های آموزشی شهر بیرجند، سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Educational Program Based on the Health Belief Model on the Oral Health Behaviors of Elementary School Students
تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری‌کننده از بیماری‌های دهان و دندان در دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship Between Coping Strategies and Quality of Life Among the Principal Caregivers of Children With Hemophilia
بررسی ارتباط رفتارهای مقابله‌ای با کیفیت زندگی مراقبین اصلی کودکان مبتلا به هموفیلی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effect of Different Methods of Exercise Training on Plasma Levels of Nesfatin-1, Cardiorespiratory Endurance and Body Composition in Overweight and Obese Females
اثر محافظتی شیوه های مختلف تمرینات ورزشی بر عامل ضدالتهابی نسفاتین-1، استقامت قلبی-تنفسی و ترکیب بدن دختران دارای اضافه وزن و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2015-6)


The effectiveness of group cognitive behavioral training in changing nulliparous women’s attitudes and choice of delivery route
اثربخشی آموزش گروهی به شیوه شناختی- رفتاری بر تغییر نگرش و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of education on breast self-examination knowledge,attitude, and practice among the female employees of Birjand University
تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان شاغل در دانشگاه بیرجند درخصوص خودآزمایی پستان، سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of relatives’ participation in critical care delivery on nurses’ attitude to collaborative care
تأثیر برنامه مشارکت بستگان در مراقبت از بیماران بخش مراقبت‌ ویژه بر نگرش پرستاران نسبت به مراقبت مشارکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of organizational justice with nurses’ professional commitment
ارتباط تعهد حرفه‌ای و عدالت سازمانی در پرستاران بیمارستان‌های آموزشی مرکز استان خراسان جنوبی در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of family members’ supportive presence in neurological intensive care unit on their anxiety
تاثیر حضور حمایتی خانواده بر کنترل اضطراب خانواده بیماران بخش مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patients’ perspectives on factors affecting student-patient relationship: a descriptive-analytical study
دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهر بیرجند در مورد عوامل مؤثّر بر ارتباط دانشجو- بیمار، سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of acupressure on venipuncture pain among 6–12 year-old hospitalized children
تأثیر طب فشاری بر شدت درد ناشی از رگ‌گیری در کودکان 6-12ساله بستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of teach-back education on foot self-care among patients with type II diabetes mellitus
تاثیر آموزش به روش Teach Back بر ارتقاء مراقبت از پای بیماران دیابتی تیپ2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2014-6)


A study of the relationship between knowledge management and creativity in some selected hospitals in Isfahan
رابطه بین کاربست مؤلّفه‌های مدیریت دانش و خلاقیت در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of an empowering breastfeeding program before and after childbirth on exclusive breastfeeding time-span
مقایسه تأثیر برنامه توانمندسازی مادران در امر شیردهی در قبل و بعد از زایمان، بر مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interpretation of palliative care concept, its barriers and facilitators using meta-synthesis
تفسیر مفهوم مراقبت تسکینی، موانع و تسهیل‌کننده‌های آن با استفاده از رویکرد فراترکیب (متاسنتز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stages of pap smear screening change behavior based on TTM in women referring to health centers in Gonabad –years 1393
مراحل تغییر رفتار غربالگری پاپ‌اسمیر بر اساس مدل تغییر رفتار فرانظری در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی– درمانی شهر گناباد- سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the relationship between health promoting behaviors and the Integrated Model of Planned Behavior and Self-Efficacy of female workers at reproductive age
آزمون "مدل تلفیقی رفتار برنامه‌ریزی‌شده و خودکارآمدی" و بررسی ارتباط آن با رفتارهای ارتقادهنده سلامت زنان کارگر سنین باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Linear Sodium-Ultrafiltration Profiling on Hemodialysis Tolerance
بررسی تأثیر پروفایل خطی سدیم- اولترافیلتراسیون بر تحمل حین همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between physiological learning styles, creativity, and academic achievement among students at Birjand University of Medical Sciences during the academic year 2013-2014
رابطه سبک‌های یادگیری فیزیولوژیکی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی 93-92
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Non-Attendance Information Therapy on the Control of Glycosylated Hemoglobin (HbA1C) in Type 2 Diabetic Patients of Isfahan
تأثیر اطلاع‌درمانی غیرحضوری بر میزان هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C) بیماران دیابتی نوع دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of cognitive therapy on depression: A systematic review
تأثیر شناخت‌درمانی بر افسردگی: مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychological empowerment in nurses of educational hospitals in Birjand and their correlation with demographic characteristics 2013
بررسی توانمندی روان‌شناختی پرسنل پرستاری بیمارستان‌های آموزشی بیرجند و برخی عوامل مرتبط با آن (1392)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response to the editor with regard to criticism on the paper entitles
پاسخ نامه به سردبیر در خصوص نقد مقاله مقایسه اثر کرم کالندیت- ای و شیر دوشیده پستان بر درمان درد نوک پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2014-12)


An investigation of the relationship between self-concept, self-esteem, and academic achievement of students in the nursing-midwifery faculty in Qaen during 2012-13 academic year
بررسی رابطه خودپنداره و عزت‌نفس با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهر قاین در سال تحصیلی 92-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of caregiver burden in mothers with thalassemia children in Jiroft, 2013
بررسی میزان رنج مراقبتی مادران دارای کودک مبتلا به تالاسمی ماژور شهرستان جیرفت در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental illness stigma: A concept analysis
: تحلیل مفهوم انگ (استیگما) بیماری روانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between self-efficacy, trust in God, and anxiety in mothers of hospitalized children in Valiasr Hospital of Birjand
رابطه توکّل به خداوند و خودکارآمدی با اضطراب در مادران کودکان بستری بیمارستان ولیعصر(عج) بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of the relationship between humor styles and dimensions of burnout among nurses in Najaf Abad in 2013
بررسی رابطه بین سبک های شوخ طبعی با ابعاد فرسودگی شغلی پرستاران شهر نجف آباد در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting quality of education from the viewpoint of graduated nurses working in Birjand hospitals, 2012
بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش از دیدگاه دانش آموختگان پرستاری شاغل در بیمارستانهای شهر بیرجند سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of Micosin vaginal cream versus Miconazole vaginal cream for the treatment of mycotic vaginitis
بررسی مقایسه تأثیر کرم واژینال میکوسین با کرم واژینال میکونازول در درمان واژینیت کاندیدیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the impact of relationship enrichment education on marital satisfaction of primary school female teachers in Birjand, 2012
تأثیر آموزش غنی سازی روابط بر رضایتمندی زناشویی در معلمان زن مقطع ابتدایی شهر بیرجند در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of progressive muscle relaxation technique on blood pressure and dialysis adequacy in patients undergoing hemodialysis
تاثیر تکنیک آرامسازی پیشرونده عضلانی برفشار خون و کفایت دیالیز بیماران تحت درمان با همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of educating healthy lifestyle on Sarbisheh elderly people’s attitude and practice concerning joints and bones pain in 2010-2011
بررسی تأثیر آموزش شیوه‌ زندگی سالم بر نگرش و عملکرد سالمندان شهرستان سربیشه در زمینه دردهای استخوانی و مفاصل در سال 90-89
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2014-9)


Evaluation of clinical situations leading to moral distress in nurses working in oncology wards of Tehran-based educational hospitals in 2012
بررسی موقعیتهای بالینی منجر به تنش اخلاقی در پرستاران شاغل در بخشهای انکولوژی بیمارستانهای آموزشی شهر تهران در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventive effects of aqueous extract of jujube on growth index of mice fetuses exposed to Carbamazepine
اثرات محافظتی عصاره آبی عناب بر شاخصهای رشدی جنین‌های موش در معرض داروی کاربامازپین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of carvacrol and lidocaine on aconitine-induced arrhythmias in rats
مقایسه اثرات کارواکرول و لیدوکائین بر آریتمی‌های ناشی از اکونیتین در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of life in hemodialysis and kidney transplantation patients in Birjand, 2012
مقایسه کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی و پیوند کلیه شهر بیرجند در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of some fatigue-related factors based on unpleasant symptoms theory in Kerman-resident hemodialysis patients
بررسی برخی عوامل مرتبط با خستگی در چهارچوب تئوری علائم ناخوشی در بیماران تحت درمان با همودیالیز در مراکز دیالیز کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of teaching relationship enhancement on self–esteem, anxiety, depression, and stress in working women
بررسی اثربخشی آموزش غنی‌سازی روابط بر عزت‌نفس، اضطراب، افسردگی و استرس در زنان شاغل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of learning via module versus lecture teaching methods on the knowledge and practice of oncology nurses concerning safety standards with cytotoxic drugs in Shiraz University of Medical Sciences
مقایسه تأثیر دو روش سخنرانی و بسته آموزشی(ماجول) بر دانش و عملکرد پرستاران در رابطه با استانداردهای حفاظتی کار با داروهای سیتوتوکسیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of group dialectical behavior therapy on depression among patients with cancer
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوه گروهی در بهبود افسردگی بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating body image and the related factors among women with breast cancer at educational and therapeutic hospitals in Rasht in 2011-12
بررسی تصویر ذهنی و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت در سالهای 91-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effects of Six Sigma method on the quantity and effectiveness of patient education in the CCU of Birjand Valiasr Hospital in 2012
بررسی تأثیر اجرای مدل شش سیگما بر کمیت و اثربخشی آموزش به بیمار در بخش CCU بیمارستان ولی‌عصر(عج) بیرجند در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2014-6)


Comparing Attitudes of Nursing Students and Students of Islamic Sciences Regarding Organ Donation after Brain Death inMashhad in 2008
مقایسه نگرش دانشجویان پرستاری و علوم‌اسلامی مشهد نسبت به اهدای عضو بعد از مرگ مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of emotional intelligence and postpartum depression between mothers with natural vaginal delivery and cesarean delivery
مقایسه هوش هیجانی و افسردگی پس از زایمان در دو گروه از مادران با زایمان طبیعی و سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compile and Standardization of Tehran Married Women Sexual Function Questionnaire (Tehran-SFQ)
تدوین و هنجاریابی پرسشنامه سنجش عملکرد جنسی زنان متأهل شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological of Mental Disorders in teenagers of 15 and higher in Rural Areas of Birjand City in 2011
بررسی همه‌گیر‌شناسی اختلالات روان در افراد 15 سال و بالاتر مناطق روستایی شهرستان بیرجند در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of warm perineum compress during the second phase of labor on first- birth outcomes
تأثیر کمپرس گرم پرینه در مرحله دوم زایمان بر پیامدهای زایمان زنان نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Family-based Empowerment on Family Cooperation in Following Patient Treatment Regime after Coroner Arteries Bypass Surgery
تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر میزان همکاری خانواده در تبعیت رژیم درمانی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of instructional designed SMS based on Health Belief Model (HBM) on adoption of self-care behavior of patients with type II diabetes
تأثیر پیامک‌های آموزشی طراحی شده بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Distraction Technique on Reducing the Infants’ Vaccination Pain
تأثیر انحراف فکر بر درد ناشی از تزریق واکسن در شیرخواران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2014-3)


Effects of a quietness program in NICU on body movements, oxygenation, and respiratory rate in preterm infants
تأثیر سکوت در بخش مراقبت ویژه نوزادان بر تعداد حرکات بدنی، اکسیژناسیون و تنفس نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing students’ experiences of blended learning of theoretical courses: Findings of a qualitative study
تجارب دانشجویان پرستاری از آموزش ترکیبی دروس نظری: یافته‌های یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of job motivation of nurses working in Valiasr Hospital of Birjand in 2013
بررسی انگیزش شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان ولی‌عصر(عج) بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of skin-to-skin contact of mother and newborns on breastfeeding status in full-term newborns after cesarean delivery
تأثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بر وضعیت تغذیه با شیر مادر در نوزادان ترم سزارینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between emotional intelligence and mobile dependency of students in Birjand Azad University, 2012
بررسی رابطه هوش هیجانی و وابستگی به تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison between the risk of needle stick injuries among nurses in emergency wards and nurses in other wards of hospitals
اشتغال در بخش اورژانس و خطر ناشی از آسیب سر سوزن در بین پرستاران بیمارستان های شهر قزوین: یک کوهورت تاریخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between organizational commitment and burnout of nurses working in Valiasr Hospital of Birjand in 2011
بررسی رابطه فرسودگی شغلی با تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ولیعصر(عج) بیرجند در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of familiarization with cardiac surgery process on the anxiety of patients undergoing coronary artery bypass graft surgery
بررسی تأثیر آشناسازی بیمار با فرآیند عمل جراحی قلب بر اضطراب بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychosocial adaptation in patients with type 2 diabetes referring to Diabetes Research Center of Birjand in 2013
بررسی سازگاری روانی اجتماعی بیماران دیابتی نوع دو مراجعه‌کننده به مرکز دیابت شهرستان بیرجند در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of washing meatus urinary region with chlorhexidine and poidon iodine solutions on the appearance of bacteriuria in patients with fixed urinary catheter suffering from brain stroke (CVA)
مقایسه تأثیر شست و شوی ناحیه مئای ادراری با محلولهای کلرهگزدین و بتادین برمیزان بروزباکتریوری بیماران مبتلا به سکته مغزی دارای سوند ادراری ثابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of an educational program based on Roy adaptation model on the psychological adaptation of patients with heart failure
تأثیر برنامه آموزشی بر اساس الگوی سازگاری روی بر سازگاری روانی بیماران مبتلا به نارسایی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Importance of manuscript review
اهمیت شیوه داوری مقالات در مجلات علمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2014-1)


Atrial flutter secondary to massive pleural effusion: a case report and literature review
فلوتر دهلیزی ثانوی به افیوژن ماسیو پلور: گزارش مورد و مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of stroke massage using sesame oil on hospitalization anxiety in school-age girls
بررسی تاثیر ماساژ پشت به روش لمسی با روغن کنجد بر میزان اضطراب حین بستری در دختران سن مدرسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of relation between test anxiety and clinical performances in midwifery students
اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد بالینی در دانشجویان مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patient safety assessment in Valiasr Hospital of Birjand in 2012
بررسی وضعیت ایمنی بیمار در بیمارستان ولیعصر(عج) بیرجند در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on the effects of pain assessment workshop on knowledge, attitude, and practice of nurses in Valie-Asr Hospital in Arak
بررسی تاثیر کارگاه آموزش سنجش درد بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بیمارستان ولی‌عصر(عج) اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of lecture and team member teaching design on nursing students' learning and academic motivation
مقایسه تاثیر تدریس به شیوه طرح تدریس اعضای تیم و سخنرانی بر یادگیری و انگیزش تحصیلی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of stress management training based on cognitive-behavioral therapy on chronic fatigue and coping strategies in multiple sclerosis patients
تأثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر خستگی مزمن و سبک‌های مقابله در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of cognitive-behavioral stress management on depression, anxiety, and pain control in patients with migraine headaches
تأثیر مدیریت استرس به شیوه شناختی - رفتاری بر افسردگی، اضطراب و کنترل سردرد در بیماران زن مبتلا به میگرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2013-10)


Comparing the effect of Vitex Agnus Castus and Evening Primrose oil on depression
مقایسه تأثیر ویتاگنوس و گل‌مغربی بر افسردگی زنان مبتلا به درد سینه دوره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between depression, self-esteem, and academic achievement of students in Birjand, 2013
ارتباط افسردگی و عزت‌نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بیرجند در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of child to child education on health awareness of third grade female students in primary school
بررسی تأثیر آموزش کودک به کودک بر آگاهی‌های بهداشتی دختران پایه سوم ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Foot care in depressed and non-depressed diabetic patients
وضعیت مراقبت از پا در بیماران دیابتی افسرده و غیرافسرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of face-to-face education on body weight and some serum parameters in hemodialysis patients
تأثیر آموزش چهره به چهره بر وزن بدن و برخی از شاخصهای سرمی در بیماران تحت درمان با همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing staff and students' knowledge about medical imaging methods in Birjand University of Medical Sciences
میزان آگاهی پرسنل پرستاری و دانشجویان سال آخر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به روشهای تصویر برداری پزشکی در سال1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of telenursing on glycosylated hemoglobin (HbA1c) and anthropometric indexes in type 2 diabetic patients
بررسی تاثیر تله نرسینگ بر هموگلوبین گلیکوزیله و شاخصهای تن سنجی در بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and fitness of measurement model of health-related quality of life of the elderly visiting Jahandidegan Institute in Tehran
ارائه و بررسی برازندگی مدل اندازه‌گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان مراجعه‌کننده به کانون‌های جهان‌دیدگان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

آیا کرم کالندیت-ای باعث کاهش درد نوک پستان در مادران شیرده می شود؟
آیا کرم کالندیت-ای باعث کاهش درد نوک پستان در مادران شیرده می شود؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2013-7)


Work life quality of nurses working in educational hospitals affiliated to Birjand University of Medical Sciences, 2012
بررسی کیفیت ‌زندگی‌ کاری پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی بیرجند در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experience of applying withdrawal in women of Mashhad: a phenomenological study
تجربه کاربرد روش منقطع پیشگیری از بارداری در زنان شهر مشهدمطالعه کیفی پدیدارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk factors associated with persistent neck and shoulder pain among computer office workers
بررسی عوامل خطر مرتبط با دوام دردهای گردن و شانه در کاربران کامپیوتر دفتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The explanation of tendency or lack of tendency to patient care from university students' experience: a qualitative research
تبیین دلایل گرایش و عدم گرایش به مراقبت از بیماران در تجربیات دانشجویان: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of training self-awareness and assertiveness skills on self-esteem and compatibility of mothers ofmentally retarded children
اثربخشی آموزش مهارت‌های خودآگاهی و ابراز وجود،بر سازگاری و عزت نفس مادران کودکان کم‌توان ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of optimism training on the anxiety and depression of students of psychology at theAzad University of Birjand (2012)
تأثیر آموزش خوش‌بینی بر اضطراب و افسردگی دانشجویان روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند (سال 1391)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of a planned educational program on patients' informational needs after heart valve replacement
تاثیر برنامه آموزشی مدون بر سطح نیازهای اطلاعاتی بیماران پس از تعویض دریچه قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of usingnursing field students in clinical teachingteam(mentorship program) on the self-confidence of nursing students
تأثیر به کارگیری دانشجویان عرصه در تیم آموزش بالینی (طرح Mentorship) بر میزان اعتماد به نفس دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison betweenthe effectiveness of pacemaker care education through compact disc and group education on nurses’ knowledge and performance in educational hospitalsof Arak University of Medical Sciences in 2012
مقایسه تأثیر آموزش مراقبت از پیس‌میکر به دو روش آموزش گروهی و آموزش با لوح فشرده، بر آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک،سال 91- 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison between the effectiveness of active cooling and sponge cooling in decreasing body temperature of febrile patients in intensive care units
تأثیر خنک‌سازی فعال بر کاهش دمای بدن بیماران تب‌دار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، در مقایسه با روش تن‌شویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2012-5)


Immunity to rubella in premarital women five years after the nationwide measles-rubella vaccination campaign in Birjand
ایمنی نسبت به بیماری سرخجه در زنان در شرف ازدواج شهرستان بیرجند پنج سال پس از برنامه کشوری واکسیناسیون سرخک- سرخجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-medication with drug amongst university students of Birjand
خوددرمانی با دارو در دانشجویان دانشگاه‌های بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cognitive–Behavioral Group Therapy on Depression and anxiety in Patients with myocardial infarction
تأثیر گروه‌درمانی شناختی- رفتاری، بر کاهش اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سکته قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between aggression and demographic characteristics secondary school students in Birjand
شیوع پرخاشگری و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شهر بیرجند (سال 89-1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of an educational plan based on Teach-Back method on hemodialysis patients' self-care deficits
تأثیر برنامه آموزشی به شیوه Teach Back بر نقایص خودمراقبتی بیماران همودیالیزی مراجعه‌کننده به بیمارستان ولی‌عصر(عج) بیرجند (سال 1391)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality and barriers against nursing documentation in Kashan Shahid Beheshti Hospital( 2011)
کیفیت و موانع ثبت گزارشات پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان (1390)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between religious coping with deppression and caregiver burnout in family caregivers
رابطه مقابله مذهبی با افسردگی و فرسودگی مراقبتی در مراقبین خانوادگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of combined resistance and vibration training on metabolic syndrome, cardiovascular risk factors, and muscular strength in type II diabetics
تأثیر تمرینات مقاومتی- ویبریشن بر سندروم متابولیک، عوامل خطرزای قلبی و قدرت عضلانی بیماران دیابتی نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of mental health in athletic and non-athletic male students in Birjand Payam-e-Noor University (2010-2011)
سلامت روان دانشجویان پسر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه پیام نور شهر بیرجند (سال 90-1389)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of applying peer group designed education plan on depression of multiple sclerosis patients
تأثیر اجرای برنامه آموزشی طراحی‌شده توسط گروه همتا بر میزان افسردگی بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل‌اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of lecturing and presenting pamphlets methods in nursing students' learning and satisfaction
مقایسه تأثیر دو روش سخنرانی و ارائه جزوه بر یادگیری و رضایت دانشجویان پرستاری از روش تدریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of relaxation training on stress, anxiety and depression of mothers of mentally retarded girls
تأثیر آموزش آرام‌سازی بر تنش، اضطراب و افسردگی مادران دارای دختر عقب‌مانده ذهنی آموزش‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2013-2)


Attitude of nursing managers about delegation in Karaj social security clinics and hospitals (2010(
نگرش مدیران پرستاری به تفویض اختیار در بیمارستان‌‌ها و درمانگاه‌‌های تأمین اجتماعی کرج (1389)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying Birjand Girls' secondary school students'nutritional pattern
بررسی الگوی مصرف غذایی در دانش‌آموزان مدارس راهنمایی دخترانه شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sleep pattern and common sleep problems of school children in Birjand
الگوی خواب و مشکلات شایع خواب در دانش‌آموزان ابتدایی شهر بیرجند (سال 1389)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of job burn-out, socioeconomic factors and working environmental conditions on nurses’ psychological well-being
نقش فرسودگی شغلی، عوامل اجتماعی- اقتصادی و شرایط محیط کار در بهزیستی روان‌شناختی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying of BUMS' students' knowledge about hospital triage in 2011
آگاهی دانشجویان سال آخردانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به تریاژ بیمارستانی (1390)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative investigation of experiences and perception of primiparous women regarding childbirth in women referring to educational hospitals of Shiraz University of Medical Sciences
مطالعه کیفی تجارب و درک زنان نخست‌زا از پدیده‌زایمان در مراجعه‌کنندگان به بیمارستان‌های آموزشی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing interns' viewpoints about workplace empowerment in hospitals affiliated with Birjand University of Medical Sciences in 2012
بررسی جوّ توانمندسازی بیمارستان‌های دانشگاهی شهر بیرجند از دیدگاه دانشجویان پرستاری کارورز در عرصه دانشکده پرستاری و مامایی (سال 1391)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating of compliance with professional ethical standards in nursing practice from Nursing Staff's Viewpointsin Tehran University of Medical Sciences
میزان رعایت معیار‌های اخلاق حرفه‌ای در عملکرد پرستاری از دیدگاه کارکنان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between Calendit-E cream and expressed breast milk in nipple pain treatment in breastfeeding women
مقایسه اثر کرم کالندیت- ای و شیر دوشیده پستان بر درمان درد نوک پستان زنان شیرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of instruction of reducing work hours on organizational commitment of Intensive Care Units' nurses in Birjand Vali-e-asr Hospital
تأثیر دستورالعمل کاهش ساعات کار بر تعهد سازمانی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه در بیمارستان ولی‌عصر (عج) بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of psycho educational program on social anxiety among cancer patients
تأثیر برنامه آموزشی روان‌شناختی بر اضطراب اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of long term consumption of Sodium Benzoat before and during pregnancy on growth indexes of Fetal Balb/c mice
تأثیر مصرف طولانی‌مدّت سدیم بنزوات در دوران قبل وحین بارداری بر روی شاخص‌های رشد جنین موش سوری نژاد Balb/C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of logotherapy group counseling on depression in breast cancer patients
تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد معنا‌درمانی بر افسردگی بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مراقبت از زخم بستر
مراقبت از زخم بستر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2012-10)


The relationship between spiritual well-being and life satisfaction in the nursing staff of Mashhad Hasheminezhad Hospital (2011)
ارتباط سلامت معنوی و رضایت از زندگی در کارکنان پرستاری بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, attitude , and practice of female teachers regarding breast cancer screening in Birjand
آگاهی، نگرش و رفتار زنان معلم شهر بیرجند درباره غربالگری سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental health and risk facors those in nursing students in ـJiroft medical students
سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between organizational commitment and productivity of psycho-rehabilitation team members: Razi Medical and Educational Psychiatry Center (2011)
رابطه‌ تعهد سازمانی با بهره‌وری اعضای گروه توانبخشی: مرکز آموزشی- درمانی روان‌پزشکی رازی (سال 1390)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of malnutrition in preschool childrenin Birjand City in 2010
شیوع سوء تغذیه در کودکان پیش‌دبستانی شهر بیرجند (سال 1389)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pregnant Women's perceived internal control of pregnancy outcomes and its related factors
بررسی مهار درونی درک‌شده زنان باردار زنجانی درباره پیامدهای بارداری و عوامل مرتبط با آن (سال 89-1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Auditing of preventive nursing care regarding neonatal hypothermia at Shahid Beheshti Medical Sciences University selected hospitals in 2011
حسابرسی مراقبت‏های پرستاری مرتبط با پیشگیری از هیپوترمی نوزادان در بیمارستان‏های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (سال 1390)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of depression in gifted and normal students in Birjand city during 2008-2009 school year
مقایسه افسردگی دانش‏آموزان عادی و تیزهوش شهرستان بیرجند در سال تحصیلی 88-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between personality dimensions and job burnout of Nurses
ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیل‏رفتگی شغلی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of blood cell count in the radiology staff of Birjand Hospitals in 2011
بررسی سلولهای خونی(WBC,RBC.Platlet)پرتوکاران شاغل در بخشهای رادیولوژی بیمارستانهای شهر بیرجند در سال1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of nursing services (contemporary level of reality and level of expectation) from nurses' viewpoint on the basis of SERVQUAL Model in Al-Zahra Hospital in Isfahan (2010)
کیفیت ارائه خدمات پرستاری (وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار)با استفاده از مدل سروکوال از دیدگاه پرستاران در بیمارستان الزهرای اصفهان (سال 1389)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2012-9)


Deep vein thrombosis due to oral contraceptives use: case report with nursing approach
ترومبوز وریدهای عمقی پا به دنبال مصرف داروهای ضدّ بارداری خوراکی: گزارش مورد با رویکرد پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social interaction in hearing-impaired adolescents at mutual schools and at segregated schools
مقایسه تعامل اجتماعی نوجوانان کم‌شنوای شاغل به تحصیل در مدارس تلفیقی و استثنایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Birjand Medical School students'attitudes toward the criteria of academic evaluation in 2009
دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مورد معیارهای ارزشیابی اساتید در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between body mass index, body image and depression among women referring to Health Clinic of Hazrat–e-Ali Hospital Health Clinic in Karaj (2009)
همبستگی بین شاخص توده بدنی، تصویر ذهنی از جسم خود و افسردگی در زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان حضرت علی (ع) شهر کرج (سال 1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of prevalence and demographical dimensions of domestic violence against women in Birjand
شیوع و ابعاد جمعیت‌شناختی خشونت‌های خانگی علیه زنان در شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Life quality comparison in type 2 diabetic patients and none diabetic persons
مقایسه کیفیت زندگی در بیماران دیابتی نوع 2 با افراد غیردیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of education on knowledge and performance of nurses in prevention and control of pressure sore
تأثیر آموزش بر دانش و عملکرد پرستاران در پیشگیری و مهار زخم بستر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of 5% lidocaine and 5% meperidine plus 5% lidocaine on hypotension and duration of analgesia in postoperative cesarean section
مقایسه اثر مخلوط مپریدین 5% و لیدوکائین 5% با لیدوکائین 5% بر طول مدّت بی‌دردی و کاهش فشار خون بعد از عمل سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of an educational program on job tension management in nurses, based on self-efficacy theory
تأثیر برنامه آموزشی بر مبنای نظریه خودکارآمدی بر مدیریت تنش شغلی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2012-2)


Prevalence of gestational diabetes mellitus and overt diabetes in perganant women in Birjand
شیوع دیابت حاملگی و دیابت آشکار در زنان باردار شهرستان بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sleep quality of students during final examsin Zanjan University of Medical Sciences
کیفیت خواب دانشجویان در طیّ دوره برگزاری امتحانات در دانشگاه علوم پزشکی زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of stress between junior and senior baccalaureate nursing students in Birjand University of Medical Sciences
مقایسه عوامل تنش‌زا در دانشجویان سال دوم و سال آخر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (سال 1389)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sexual dysfunction among hypertensive womenreferred to health centers of Ramsar and Tonekabon (2009)
اختلال عملکرد جنسی در زنان مبتلا به پرفشاری خون مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی شهر تنکابن و رامسر (سال 1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Admission reasons and common clinical findings in elderly patients were admitted in infectious disease wardof Vali-e-Asr hospital in Birjand in 2009-2010
علل بستری‌شدن و یافته‌های بالینی شایع در سالمندان بستری‌شده در بخش عفونی بیمارستان ولی‌عصر(عج) بیرجند (سال 89-1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of self-care agency in patients with diabetes (Ardabil)
بررسی توان خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerobic and resistance trainings on serum C- Reactive Protein, lipid profile and body composition in overweight women
تأثیر تمرین مقاومتی و هوازی بر سطوح سرم پروتئین واکنش‌گر C، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hypericum perforatum on anxiety
اثر هایپریکوم پرفوراتوم بر اضطراب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2011-8)


Tow cases of Crimean–Congo hemorrhagic fever and a suspected case in South Khorasan Province, 2011
گزارش دو مورد از تب خونریزی‌دهنده کریمه و کنگو و یک مورد مشکوک در خراسان جنوبی در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internet addiction status and its relation with students’ general health at Gonabad Medical University
وضعیت اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The stressors of clinical training in nursing students-Abadan nursing faculty (2009)
عوامل تنش‌زا در آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری آبادان (سال 1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Viewpoints of employed nurses in hospitals of Birjand city regarding existing barriers in patient education
دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهر بیرجند درباره موانع آموزش به بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of knowledge, attitude and health behaviour of the pregnant women consulted in Behbahan Health Centers in the field of urinary infections based on the health belief model (hbm) (2010)
ارزیابی آگاهی، نگرش و رفتار زنان باردار درباره عفونت‌های ادراری بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی (سال 89-1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of epilepsia in school-age childerens and teachers knowledge in Birjand elementary schools (2010)
شیوع صرع در کودکان سنّ مدرسه و آگاهی معلمان نسبت به صرع در مدارس ابتدایی شهر بیرجند (سال 1389)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of depression and life events in hemodialysis patients in Vali-Asr hospital in Birjand (2010)
شیوع افسردگی و رویدادهای زندگی بیماران همودیالیزی مرکز آموزشی، درمانی ولی‌عصر (عج) بیرجند (سال 1389)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between spiritual well-being with hopelessness and social skills in Beta-thalassemia major adolescents (2010)
ارتباط سلامت معنوی با ناامیدی و مهارت اجتماعی نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور (سال 1389)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of teaching Orem self- care model on nursing students communication performance in clinical setting
تأثیر آموزش الگوی خودمراقبتی اورم بر عملکرد ارتباطی دانشجویان کارشناسی پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2011-7)


Importance of Patient education according Abadan nursing students’ opinions
اهمیت آموزش به بیمار از دیدگاه دانشجویان در حال تحصیل در دانشکده پرستاری آبادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing clinical training fields from the perspective of nursing students and instructors in 2010-2011
عوامل مؤثر بر آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان و مربیان بالینی پرستاری (90-1389)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nosocomial infections in intensive care unit of Ahvaz Arya Hospital (2008-2009)
عفونت‌های بیمارستانی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان آریای اهواز (1387 تا 1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of disphonia in teachers of elementary schools of Yazd city Iran, and their knowledge and practice to it
شیوع اختلال صدا در معلمین دبستان‌های شهر یزد و آگاهی شیوع اختلال صدا در معلمین دبستان‌های شهر یزد و آگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of anger control among nursing personnel of Emam Reza hospital (Birjand, 2010)
کنترل خشم در کارکنان پرستاری بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند، سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of knowledge, attitude, and practice of presenting women to Zabol health centers with regard to breast self examination by Using health belief model (in 2009)
آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی، درمانی زابل نسبت به خودآزمایی پستان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی (سال 1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of overweight and obesity in 11-15 years old (mid-school) students in Birjand, 2005
شیوع اضافه‌وزن و چاقی در دانش‌آموزان 11 تا 15 ساله مقطع راهنمایی تحصیلی شهر بیرجند (سال 1385)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes of serum nitric oxide concentration in different stages of traumatic brain edema
تغییرات سطح سرمی نیتریک اکساید در مراحل مختلف ادم مغزی تروماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2011-6)


Occupational tension and coping strategies in nurses in psychological ward-Razi hospital, Tabriz
تنیدگی شغلی و شیوه‌های سازگاری در پرستاران شاغل در بخش روان بیمارستان رازی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses opinions toward the Consumption of Morphine for patient’s pain relief
دیدگاه پرستاران در مورد استفاده از مرفین به منظور تسکین درد بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of side effects of IUD in users who referred to the health centers of Birjand, Iran
عوارض جانبی IUD در زنان مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های زنان شهر بیرجند (در سال‌های 1381 تا 1386)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parental compliance with rehabilitation programs of disabled children in outpatient clinics of Birjand city (2009)
میزان پیروی والدین کودکان معلول از برنامه‌های توانبخشی مراکز سرپایی توانبخشی شهر بیرجند (سال 1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Antibiotic, Corticosteroid and Tocolytic in patient with PPROM on neonatal outcomes
تأثیر مصرف آنتی‌بیوتیک، کورتیکو استروئید و توکولیتیک در بیماران با پارگی زودرس کیسه آب در هفته 28 تا 34 بارداری بر پیامدهای نوزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment duration of function and complications of arteriovenousfistula in hemodialysis patients
مدّت کارکرد و عوارض فیستول‌های شریانی- وریدی در بیماران تحت درمان همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of preoperative vaginal preparation with Povidone-Iodine on incidence of endometritis in cesarean delivery
تأثیر شستشوی واژینال با محلول بتادین قبل از سزارین بر بروزآندومتریت*
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the effect of Critical thinking education on caring process of nursing students
تأثیر آموزش تفکّر انتقادی بر فرایند مراقبتی بیماران در دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2011-2)


Investigation of awareness of addict persons in Sarayan County about AIDS
سطح آگاهی افراد در حال ترک اعتیاد شهرستان سرایان در مورد ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Depression level in girls’ high school students in Birjand (2009-10)
بررسی افسردگی دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rate of satisfaction in people who referring to Birjand medical diagnostic laboratories in 2010
میزان رضایت مراجعه‌کنندگان به آزمایشگاه‌های تشخیص طبّی شهر بیرجند در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses` knowledge and attitude towards care delivery to the aged with cardiovascular diseases
دانش و نگرش پرستاران در مورد مراقبت از سالمندان مبتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی بیمارستان‌های آموزشی شهر بیرجند (سال 1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of knowledge and attitudes of male staff about vasectomy in health centers of Birjand University of Medical Sciences, 2010-2011
آگاهی و نگرش کارکنان مرد مراکز بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مورد وازکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Toxoplasmosis in women in pre-marriage stage in Birjand
فراوانی نسبی عفونت توکسوپلاسما در خانم‌های در شرف ازدواج در شهرستان بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drug interactions frequency in the bedridden patients in three hospitals of Tehran city
فراوانی تداخلات دارویی در بیماران بستری در سه بیمارستان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study quality of life in diabetic patients referring to Mashhad Parsian Clinic (Summer 2009)
کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت مراجعه‌کننده به کلینیک پارسیان مشهد (تابستان 1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of external genitourinary system anomalies among male newborns in Ahvaz.
شیوع آنومالی‌های مادرزادی دستگاه ادراری، تناسلی خارجی نوزادان پسر متولّدشده در بیمارستان اروند اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Obesity and fat distribution in patients with premature myocardial infarction
شیوع چاقی و توزیع چربی بدن در بیماران با انفارکتوس قلبی زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2010-8)


The Prevalence of pediculosis capitis in school students in Birjand
شیوع آلودگی به شپش سر در بین دانش‌آموزان شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of nursing and midwifery faculty members' teaching skills from the members and students viewpoints
مهارت‌های تدریس نظری از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of gastroenteritis in children hospitalized in Vali-e-Asr hospital, Birjand
اپیدمیولوژی گاستروانتریت در کودکان بستری در بیمارستان ولی‌عصر(عج) بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the level of knowledge and attitude about nutritional behavior of mothers who refer to Birjand urban health centers
آگاهی و نگرش مادران مراجعه‌کننده به مراکز شهری بیرجند در خصوص رفتارهای تغذیه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of herniated lumbar disk among nurses working in two educational hospitals of Birjand University of Medical Sciences
شیوع هرنی دیسک کمر در پرستاران شاغل در دو بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patient satisfaction of nursing care in medical-surgical wards of Birjand university hospitals
رضایت بیماران از مراقبت‌های پرستاری در بخش‌های داخلی و جراحی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Cesarean and its complications in women referring to Vali-e-Asr hospital
شیوع سزارین و علل و عوارض آن در زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان ولی‌عصر(عج) بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparisons of acute myocardial infarction (AMI) among women and men
مقایسه انفارکتوس حادّ قلبی زنان و مردان در بیرجند طیّ ده سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2009-9)


Prevalence of drug abuse among the student of Birjand Universities (2003)
شیوع سوء مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه‌های بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of depression and praying in Birjand University of Medical Sciences
رابطه نماز و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

: Epidemiology of malnutrition in 11-14 year old boy teenagers of Brigand
شیوع سوء تغذیه در نوجوانان پسر 11 تا 14 ساله شهر بیرجند (سال 1383)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison psychological well-being in gifted and no gifted students
مقایسه بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on knowledge and attitude Birjand disciplinary police force personnel's about AIDS (2002)
میزان آگاهی و نگرش کارکنان نیروی انتظامی بیرجند نسبت به بیماری ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation collecting disposal and burying industrial waste in factories active in industrial town -Birjand 2008
وضعیت جمع‌آوری، دفع و دفن پسماندهای صنعتی در کارخانجات فعال شهرک صنعتی شهر بیرجند (سال 1387)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review Surveillance system in infectious diseases in the years 2007 and 2008 in South Khorasan province
بررسی نظام مراقبت بیماری‌های واگیر در استان خراسان جنوبی در سال‌های 1386 و 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The viewpoint of outstanding and talented students about motivational factors influencing their academic achievement- Rafsanjan University of Medical Science (2009)
دیدگاه دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد عوامل انگیزشی مؤثر بر موفقیت و پیشرفت تحصیلی ایشان (سال 1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kowledge, attitude and performance of male workers of Birjand factories toward AIDS & hepatitis B
آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران مرد شاغل در کارخانجات بیرجند نسبت به ایدز و هپاتیت B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barriers to clinical education: Student nurses’ Experiences
تجارب دانشجویان پرستاری از موانع آموزش بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2009-1)


Pathology school students drop
آسیب شناسی افت تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of keratometry changes and Refractive Errors in patients with Pterygium before and after injection of mitomycin C
بررسی تغییرات کراتومتری و عیوب انکساری در بیماران مبتلا به ناخنک قبل و بعد از تزریق آمپول میتومایسین C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective factors in communication with patients and barriers from nurses' perspective Val-e-Asr hospital- Birjand
بررسی عوامل مؤثر در ارتباط با بیمار و موانع موجود از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان ولی‌عصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

High school students' knowledge and attitude about AIDS- Ferdows 2008
میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانی فردوس در مورد ایدز در سال تحصیلی 87-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of menstrual disturbances in Birjand University of Medical Sciences students
شیوع اختلالات قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the general health of nursing students in Birjand University of Medical Sciences in 2007
بررسی وضعیت سلامت عمومی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (سال 1386)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, attitude and performance of male workers employed in factories of Birjand toward family planning
آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران مرد شاغل در کارخانجات شهر بیرجند نسبت به تنظیم خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of growth pattern of Birjand adolescences with NCHS
مقایسه الگوی رشد نوجوانان شهر بیرجند با مرکز بین‌المللی آمارهای بهداشتی (NCHS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Student attitude about Teacher evaluation by student in Birjand University of Medical Sciences and Health Services
بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به ارزشیابی اساتید سال 83-1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the knowledge and attitude of women about menopause
بررسی آگاهی و نگرش زنان بالای 35 سال شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به یائسگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2007-6)


Assessing the mental health status of the student of Birjand University of Medical Sciences
بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نیم سال دوم تحصیلی 81-1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of iron deficiency anemia in children 6 years in Birjand
فراوانی نسبی اختلالات قاعدگی در دختران محصل 12 تا 18 ساله شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Complementary Educational Needs in the view of the Nursing Students of the University of Medical sciences of Brigand .
ارزیابی نیازهای آموزشی مکمّل از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 86-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the performance and knowledge of the medical staff of Imam Reza & Vali-asr hospitals in Birjand on the injuries resulting from needle stick.
بررسی عملکرد و آگاهی کادر درمانی بیمارستانهای امام رضا (ع) و ولی‌عصر(عج) بیرجند در مورد آسیب‌های ناشی از فرو رفتن سر سوزن در دست (سال 87-1386)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of patients with Cataract in Vali- Asr & Mehr Hospitals
همه‌گیرشناسی مبتلایان به آب‌مروارید بستری شده در بیمارستان‌های ولی‌عصر (عج) و مهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Neonates Hospitalized in NICU of Vali e asr Hospital, Birjand, in 2005-2006
بررسی اپیدمیولوژیک نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان ولی عصر بیرجند (سال 1385)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Complications during hemodialysis in chronic hemodialysis patients using dialysis buffer solution with sodium acetate and sodium bicarbonate.
مقایسه عوارض حین همودیالیز در بیماران همودیالیزی مزمن تحت دیالیز با محلول دارای بافر استات سدیم و بیکربنات سدیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Teachers' attitude about their evaluation by students in Birjand University of Medical Sciences
بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت بهارزشیابی اساتید توسط دانشجویان (سالی 83-1382)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

: Relationship between emotional intelligence and educational stress in the students of BUMS
رابطه هوش هیجانی و تنش تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2006-6)


Knowledge, attitude of hospitalized patients about common regional herbal medicines Birjand
بررسی آگاهی و نگرش بیماران بستری در بیمارستان ولی عصر (عج) و امام رضا (ع) بیرجند نسبت به داروهای گیاهی رایج در منطقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evidence based-practice and its challenges in nursing
مراقبت مبتنی بر شواهد و چالش های پیش روی آن در پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of teaching workshops on nurses' nutritional knowledge and attitude in hospitals affiliated to Birjand University of Medical Sciences (2005)
تأثیر آموزش کارگاهی بر دانش و نگرش تغذیه ای کارکنان پرستاری بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (سال 1384)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of collection, transfer and disposal of hospital solids waste in Birjand (2008)
وضعیت جمع آوری ، حمل ، نگهداری و دفع زباله های بیمارستان های بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses’ self-evaluation and educational needs aboutpatients' physical examination in hospitals affiliated toBirjand Medical university introduction and objectives
بررسی ارزیابی از خود و نیازهای آموزشی پرستاران در مورد بررسی وضعیت سلامت بیماران در بیمارستان های وابسته به علوم پزشکی بیرجند سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

What is Metanalysis
فرا تحلیل چیست ؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of education on mother's knowledge and practiceabout supplementary nutrition for children under one year
تأثیر آموزش بر میزان آگاهی و عملکرد مادران در رابطه با تغذیه تکمیلی کودکان زیر یک سال بیرجند (1386)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing size and combination nursing staff in Birjandwith the compiled standards of the Ministry of Health treatment and medical education of Iran (2006)
بررسی تعداد و ترکیب کادر پرستاری مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و مقایسه با استانداردهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (1385)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2006-6)


Fear of school: reasons, prevention and treatment
ترس از مدرسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the effective factors on educational motivation in nursing students
بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری در موردعوامل مؤثر بر انگیزه تحصیلی آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of education on knowledge and utilization of folic acid in women referring to Khoy city health centers
تأثیر آموزش بر سطح آگاهی و بکارگیری مکمل اسید فولیک در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ، درمانی شهر خوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, attitude and practice of nurses about patient physical examination in hospitals affiliated to Tehran social security 2006.
بررسی دانش ، نگرش و عملکرد پرستاران در مورد بررسی وضعیت سلامت بیماران در بیمارستان های منتخب وابسته به سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demographic feature and risk factors of ESRD in hemodialysis patients in Valiasre hospital
عوامل جمعیت شناختی و خطرساز نارسایی مزمن کلیه در بیماران دیالیزی بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurse's stressors in psychiatric ward
بررسی دیدگاه پرستاران شاغل در بخش روان پزشکی در مورد عوامل تنش زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses' knowledge of body mechanic in educational hospital of Birjand, Iran
دانش پرستاران از اصول مکانیک بدن در بیمارستان های دانشگاهی شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effect of concurrent training on left ventricular contractile function in patients with coronary artery disease
تأثیر برنامه ورزشی تمرینات ترکیبی بر عملکرد سیستم قلبی عروقی بیماران مبتلا به اختلال عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2005-7)


Competencies-Based Education: A review article
آموزش مبتنی بر شایستگی یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of early and late clamping of umbilical cord on length of the third stage of labor
بررسی اثر کلمپ فوری و تأخیری بند ناف بر طول مرحله سوم زایمان در زایشگاه بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation nurses, job stressors in Shahrekord hospitals affiliated to medical university in 2002
بررسی عوامل استرس زای شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of computer dependence and its consequences in school age children
بررسی میزان وابستگی به رایانه و پیامدهای ناشی از آن در کودکان دبستانی شهر بیرجند (سال 1385)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of educational needs of mothers whose children suffer from asthma and providing a proper educational pamphlet Gilan University of Medical Sciences
بررسی نیازهای آموزشی مادران دارای کودک مبتلا به آسم مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گیلان و ارائه الگوی آموزشی مناسب برای آن مرکز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job satisfaction in nurses working at governmental hospitals affiliated to Birjand University of Medical Sciences
بررسی رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of gap between theoretical and clinical education in critical care nursing
بررسی علل شکاف آموزش تئوری و آموزش بالینی در پرستاری بخش های ویژه ، از نظر دانشجویان و مربیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zintoma (Ginger)in the treatment of pri may dysmenorrheal
بررسی تأثیر کپسول زینتوما (زنجبیل) بر شدّت درد قاعدگی دردناک اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2005-7)


Nurses' attitude toward professional security in physical , social and psychological dimension
امنیت حرفه ای پرستاری در ابعاد جسمی ، روانی و اجتماعی از دیدگاه پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, and practice of nurses about nosocomial infection in Vali-Asr hospital of Birjand
بررسی آگاهی و عملکرد پرسنل پرستاری بیمارستان ولیعصر (عج) در مورد عفونتهای بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social pathology of nursing and nursing views about own work environments in Birjand hospital
آسیب های اجتماعی حرفه پرستاری و نوع نگرش پرستاران به محیط کار در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Observing of patients' rigbts as viewed by hospitalized pattents in educational hospitals of Birjand
رعایت منشور حقوق بیمار از نظر بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of mobile health and proposed model for pre hospital emergency
کاربرد مراقبتهای سلامتی سیار و ارائه مدل پیشنهادیجهت اورژانس پیش بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of pressure ulcer in educational hospitals of Birjand medical university
شیوع زخم بستر در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk factors of depression among nursing students inWest Azarbaijan province
بررسی افسردگی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری آذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses' attitude toward
ارتباط رضایت شغلی با نحوه اجرای طرح کارانه از دیدگاه پرستاران بیمارستان های منتخب شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of two (HIS and Traditional) methods incaring for patients at Shahrekord hospitals in 2005.
بررسی دو روش ثبت اطلاعات بیمارستانی (HIS و سنتی) در ارائه مراقبت به بیماران بیمارستانهای شهرستانشهر کرد–سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patient satisfaction of some services inBirjand Vali - Asr hospital.
رضایت بیماران از خدمات پرستاری ، پزشکی و رفاهی بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social, personality and familial characteristics comparisonbetween criminal. Mazandaran province teenagers.andcontrol group.
مقایسه ویژگیهای اجتماعی ، شخصیتی و خانوادگی نوجوانان بزهکار پسر استان مازندران با گروه شاهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles