:: دوره 12، شماره 3 - ( 9-1394 ) ::
جلد 12 شماره 3 صفحات 129-133 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی نقش پیش بینی کنندگی تاب آوری و سخت رویی روانشناختیدر تعارضات زناشویی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهرستان بیرجند
فاطمه شجاعی، لیلا شجاعی، رضا دستجردی، محسن خورشید زاده خورشید زاده
استادیار روانشناسی بالینی ، دانشکده روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند ، ایران ، mkhorshid@birjand.ac.ir,
چکیده:   (2737 مشاهده)
 زمینه و هدف: بروز تعارض و اختلاف نظر در زندگی زناشویی بخصوص در بین زوجین یکه در مشاغل پر استرس فعالیت دارند اجتناب ناپذیر می باشد لذا شناسایی و تقویت راهکارها و مهارتهای فردی موثر در کنترل تعارضات دارای اهمیت می باشد. از این رو هدف این مطالعه ارزیابی رابطه ویژگی های روانشناختی تاب آوری و سرسختی با تعارضات زناشویی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهرستان بیرجند بود.
روش کار:دراینمطالعهتوصیفی از نوع همبستگی جامعه پژوهش کلیه پرستاران متاهل شهرستان بیرجند(220نفر) بود که بطور تصادفی 170 نفربه روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار سنجش پرسشنامه 25 سوالی تاب آوری کونر و دیویدسون،پرسشنامه 50 سوالی دیدگاه های شخصی کوباسا و پرسشنامه 42 سوالی تعارضات زناشویی بود که پرستاران به آنها پاسخ دادند.برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS 16 در سطح معنی داری 05/0p استفاده شد و آمار توصیفی،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام گرفت.
یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین تاب آوری و تعارضات زناشویی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد(025/0 =p، 17/0-=r).همچنین بین سرسختی وتعارضات زناشویی رابطه  معکوس و معنی داری مشاهده شد(005/0=p،21/0-=r). اما رابطه معنی داری بین خرده مقیاس چالش و تعارضات زناشویی مشاهده نشد. تحلیل رگرسیون نشان داد که تاب آوری و سرسختی(بخصوص ویژگی های تعهد و کنترل) می توانند حدود 20 درصد واریانس تعارضات زناشویی را پیش گویی کنند.
نتیجه گیری:یافته های این پژوهش نشان می دهند که آموزش و تقویتویژگی های فردی تاب آوری و سرسختی می تواند در کاهش تعارضات زناشویی در بین جامعه پرستاری موثر باشد.
 
واژه‌های کلیدی: تعارضات زناشویی، تاب آوری، سرسختی، پرستار
متن کامل [PDF 182 kb]   (1399 دریافت)    
نوع مطالعه: توصیفی-تحلیلی | موضوع مقاله: روان پرستاری
دریافت: ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۴/۴/۸ | انتشار: ۱۳۹۴/۴/۱۰


XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 3 - ( 9-1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها