:: دوره 11، شماره 3 - ( پاییز 1393 ) ::
جلد 11 شماره 3 صفحات 236-242 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه خودپنداره و عزت‌نفس با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهر قاین در سال تحصیلی 92-1391
محمدرضا رئیسون، یحیی محمدی، مهدی عبدالرزاق نژاد، غلامرضا شریف زاده
استاديار ، مرکز تحقیقات هپاتیت، گروه آموزشی بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. بیرجند، ایران. ، Rezamood@yahoo.com
چکیده:   (5401 مشاهده)
زمینه و هدف: مهمترین وظیفه نظام آموزشی، آماده ساختن دانشجویان برای کسب دانش، مهارتهای شناختی و شغلی جهت ورود به اجتماع است. توجه به عواملی که منجر به موفقیت تحصیلی افراد میشود از اهمیت ویژه ای برخوردار است، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط خودپنداره و عزت‌نفس با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهر قاین انجام شد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهر قاین در سال تحصیلی 92-91 شامل 99 نفر که به روش سرشماری انتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های عزت نفسEllis Poop و خودپنداره Rogers بود و معدل کل دانشجویان به عنوان نمره موفقیت تحصیلی در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 14، آمار توصیفی و آزمونهای آماری ضریب همبستگی Pearson و Independent T Test تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین نمره عزت نفس 4/13±9/66، خودپنداره واقعی و آرمانی دانشجویان به ترتیب 55/0±75/4 و 82/0±31/5 بود. بین خودپنداره و عزت‌نفس با موفقیت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد خودپنداره و عزت‌نفس بالای دانشجویان با موفقیت تحصیلی آنان ارتباط دارد. لذا لازم است دانشگاه ها و استادان به خودپنداره و عزت‌نفس دانشجویان توجه کرده، نگرش مثبت آنان را نسبت به خود تقویت و از ایجاد نگرش منفی نسبت به خود جلوگیری نمایند.
واژه‌های کلیدی: خودپنداره- دانشجویان- عزت‌نفس- موفقیت تحصیلی
متن کامل [PDF 247 kb]   (2820 دریافت)    
نوع مطالعه: توصیفی-تحلیلی | موضوع مقاله: پرستاري
دریافت: ۱۳۹۳/۳/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۲۰


XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 3 - ( پاییز 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها